Vzdelávanie detí


Kde sme

Novoškola využíva na vyučovanie triedy na samostatnom poschodí Základnej školy Robotnícka 25, Zlaté Moravce. Čo sa týka priestorového vybavenia a zabezpečenia, budova školy má viacero benefitov: najväčšia telocvičňa s posilňovňou v meste, vynovená priestranná jedáleň, špeciálne vytvorené učebne na výučbu matematiky, slovenského jazyka, cudzích jazykov, informatiky. Žiaci majú k dispozícii kuchynku, dielne, átrium a veľký školský dvor s multifunkčným ihriskom.

V poobedňajších hodinách je možnosť využitia školského klubu detí do 16,30 hod. Žiaci môžu navštevovať rôzne poobedné krúžky v rámci budovy ZŠ (napr. v ateliéri ZUŠ – výtvarný odbor, športové aktivity priamo v telocvični…).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa našej domovskej základnej školy sa dozviete na webovej stránke https://zsrobzm.edupage.org

Ciele

Cieľom Novoškoly je upevniť a rozvíjať v deťoch:

– zdravé sebavedomie,

– túžbu po poznaní a objavovaní,

– tvorivosť a fantáziu,

– emocionálnu rovnováhu,

– schopnosť riešiť konflikty,

– úctu voči sebe, ľudom a prírode,

– individuálne potreby a schopnosti s ohľadom aj na potreby iných,

– komunikatívne, sociálne, morálne zručnosti a nástroje použiteľné v živote,

– kritické a analytické myslenie.

Novoškola funguje na princípoch pozitívneho rozvoja dieťaťa ako osobnosti a jeho sprevádzania rôznymi životnými oblasťami. Škola je neoddeliteľná súčasť celej rodiny dieťaťa, a preto je spojenie škola a rodina kľúčové aj pri samotnom vyučovacom procese.

Je pre nás dôležité používať metódy a prístupy, ktoré sú pre daný vek a schopnosti dieťaťa najvhodnejšie. Na to, aby sme poskytli deťom možnosť všestranného rozvoja osobnosti, využívame aj spoluprácu s externými lektormi.

Hodnoty Novoškoly

 • Rozvoj osobnosti dieťaťa

Okrem vedomostí a rozvíjania intelektu je rovnako dôležitá aj emocionálna stránka dieťaťa, jeho potreby a rozvoj tvorivých schopností. Učíme sa svoje emócie poznať, orientovať sa v nich a následne ich aj prijateľne prejaviť. Pre šťastný život je potrebné mať aj dobré vzťahy vo svojom okolí. A tie vieme z veľkej časti ovplyvniť aj pomocou správneho emocionálneho nastavenia. Ak nekonáme impulzívne, ale dokážeme sa zastaviť, porozmýšľať a až potom konať, vieme sa vyhnúť viacerým zbytočným konfliktom.

 • Práca s chybou

Chyba ako častý prvok nielen vo vzdelávaní je v klasických školách trestaná zlou známkou alebo poznámkou. Toto ale na dieťa vôbec nepôsobí motivujúco. V našej škole považujeme chybu za dôležitú v procese učenia, ale nie v negatívnom zmysle. Je to súčasť učenia, pre učenie priam potrebná. So správnym sprevádzaním učiteľa sa žiak chyby nebojí, ale nájde ju a tak mu chyba pomáha robiť pokroky. Vedieť pracovať s chybou je veľká výhoda, keďže chyby nás stretávajú celý život. Cieľom nie je vyhnúť sa chybám, ale nájsť riešenia. (chyba = iba niečo chýba)

 • Konflikt je príležitosť niečo sa naučiť

Konflikt je často braný zo strany rodičov ako strašiak, ako niečo, čo treba
hneď odstrániť a dieťa pred ním ochrániť. Snažíme sa využívať konflikty
(medzi deťmi alebo v dieťati samotnom) ako príležitosť naučiť sa niečo
nové. Ideálne prostredie sa deťom zariadiť nedá. Dokážeme im však pomôcť prekonať prekážku s pocitom spokojnosti a sebadôvery. Deti sa týmto učia vytvárať si medzi sebou dohody, nastavujú si pravidlá prijateľné pre seba, ostatných, ale aj pre celú skupinu. Konflikt deťom pomáha pochopiť svoje vlastné emócie, zvládnuť ich (spočiatku sprevádzaním učiteľa) a hľadať spôsoby riešenia. Tieto zručnosti jednotlivcov pomáhajú robiť spoločnosť lepšou.

 • Rešpekt, vzájomná úcta

Vedieme deti k rešpektu k sebe, k druhým, k spoločnosti a jej pravidlám.
Rozvíjame zdravú sebaúctu ako aj úctu voči ostatným. Vytvárame
prostredie s partnerským vzťahom.

 • Úcta k prírode a jej ochrana

V spolupráci s lokálnou ekofarmou ukazujeme deťom ekologický prístup k prírode, zvieratám i rastlinám. Deti majú možnosť zažiť život na farme, kde pomáhajú so starostlivosťou o zvieratá. Naučia sa tu veľa aj o permakultúre, včelách, zdravých potravinách, ale aj o „zálesáctve“ ☺ Veľmi lákavou aktivitou je pre ne lukostreľba, ktorá okrem fascinujúceho zážitku ponúka silný tréning na rozvoj koncentrácie a celotelového vnímania.

 • Pohyb a šport

„V zdravom tele zdravý duch“ je veľmi stará, známa, a pravdivá veta. Pohyb je veľmi dôležitou súčasťou každého nášho „vyučovacieho dňa“. Je vedecky dokázané, že dieťa potrebuje veeeeľmi veľa pohybu na to, aby sa jeho mozog dokázal sústrediť a zamerať pozornosť na učenie. Pohyb je potrava pre mozog. Sme presvedčení o tom, že celodenné sedenie v laviciach je to posledné, čo deti pre zdravý a harmonický vývin potrebujú. Preto sa snažíme veľa hýbať – nie len počas vyučovania v škole, ale aj na našich výpravách do prírody. Takisto v poobednom čase prostredníctvom športového krúžku „SUPERSCHOPNOSTI“. Náš externý lektor sprevádza deti cez šport k láske k svojmu telu. Špecialitou jeho tréningov je pohybová príprava v rámci vlastnej váhy tela. Týmto dieťa cez skúsenosti zažije, že „moje telo je môj chrám“, o ktorý sa treba starať a je to možné aj bez náčinia.

 • Pozitívny vzťah k sebe cez umenie

Umenie kultivuje ľudskú dušu, poskytuje nám priestor pre vyjadrenie emócií a prežívania inak ako slovom, čo je veľmi dôležité najmä u detí, ktoré mnohokrát práve slovami svoje prežívanie vyjadriť nevedia. Vďaka arteterapii majú deti možnosť nájsť si cestu k vnímaniu krásy, vyjadrovaniu sebaúcty, rešpektu k dielam ostatných, vzájomnej spolupatričnosti, spolupráci a trpezlivosti v bezpečnom prostredí. V budúcnosti plánujeme doplniť túto oblasť o prácu na hrnčiarskom kruhu a hudobné umenie.

 • Cudzí jazyk (angličtina)

Angličtinu vyučujeme už od 1.ročníka. Hodiny prebiehajú zábavnou formou s tvorivým prístupom učiteľa aj detí.

Naše vyučovanie

 • Nesedíme celý deň v laviciach
 • Učíme sa v malom kolektíve
 • Domáce úlohy v prípade potreby
 • Pravidelne trávime čas vonku v prírode
 • Do vyučovania sú zapojení aj externí lektori
 • Na vyučovaní nezvoní, výučba prebieha blokovo (pevný rozvrh hodín a 45 minútové hodiny nemáme ☺)
 • Neznámkuje sa – využívame slovné hodnotenie (dieťa nestráca chuť napredovať, odvahu robiť chyby a nemá strach chodiť do školy)
 • Potlačenie dôrazu na výkon a súťaženie, rešpektovanie individuálneho tempa, neporovnávanie detí navzájom, iba so svojim vlastným výkonom
 • Dodržanie štandardov ŠVP (Štátneho vzdelávacieho programu)
 • Dohliadanie garantom vzdelávania na alternatívne metódy výučby

Tradície a inovácie pod jednou strechou

 1. Zážitkové učenie – zakladá sa na poznatkoch, že človek si najlepšie zapamätá informáciu, ktorú má spojenú s emocionálnym zážitkom
 1. Montessori princípy – je metóda podľa pedagogiky Márie Montessori, ktorá je založená na troch hlavných bodoch:
 • senzitívne obdobie

Predstavuje určitú preferenciu dieťaťa na konkrétnu činnosť. V triedach je na policiach pripravených viacero pomôcok týkajúcich sa vyučovacích tém, ktoré si môžu žiaci na základe vlastnej preferencie vybrať a pracovať s nimi.

Na prvom stupni sa cez edukačné pomôcky deti dokážu nielen hravo naučiť pripravené témy, ale hlavne ich pochopiť. Mária Montessori vytvorila nadčasový spôsob počítania cez perlový materiál, ktorý využívame aj v našich triedach. Samozrejme, využitie rôznych pomôcok sa netýka len oblasti matematiky, ale aj prvouky či slovenského jazyka.

 • pripravené prostredie

Je zamerané na aktivity, ktoré sú prehľadne usporiadané a ľahko dostupné v policiach, aby si dieťa v rámci sebarozvoja naplnilo svoju vnútornú potrebu. Cieľom je deťom pripraviť prostredie prislúchajúce ich veku i záujmu.

 • rešpekt

Rešpektujúci prístup je základom pre zdravé vzťahy, samozrejme so stanovenými hranicami a pravidlami fungovania. S deťmi sa nastavujú spoločne, aby cítili, že aj ich slovo má váhu, že aj ich názor sa „počíta“.

 1. Projektová výučba – ponúka prepojenie jednej témy do všetkých predmetov v škole.

Uveďme si konkrétny príklad. Téma je „Životný cyklus fazule“:

A) v oblasti biológie pozorujeme cyklus fazule

 • založí sa pokus do skleneného pohára s vatou
 • polieva sa
 • sleduje sa rast od klíčenia, cez sadenicu až po dospelú rastlinu
 • prepojenie na zdravie v podobe uvedenia nutričnej hodnoty a spôsobu využitia fazule (možnosť uvarenia jedla v školskej kuchyni ako podpora konzumácie strukovín a tréning sebaobslužných činností, tímová spolupráca)
 • vo vyšších ročníkoch sa téma spája s využitím mikroskopu, prehĺbením znalostí o rastlinách

B) v oblasti slovenského jazyka si napíšu slovo fazuľa a tento pojem ďalej rozvíjajú

Slovo sa dá:

 • vyslabikovať – dupaním, tlieskaním, skákaním alebo búchaním paličiek o seba
 • vyhláskovať
 • napísať rôznym druhom písma
 • podčiarknuť všetky samohlásky, spoluhlásky
 • na každé písmeno v slove napísať tri nové slová
 • vo vyšších ročníkoch deti tvoria rým, báseň alebo príbeh o fazuli, kde využívajú prácu s textom, slovnými druhmi a gramatickými pojmami

C) v oblasti matematiky z plodov fazule tvoríme matematické operácie

 • sčítavanie
 • odčítavanie
 • porovnávanie počtu fazúľ s použitím znaku väčšie, menšie, rovná sa
 • vo vyššom ročníku násobenie, delenie

D) v oblasti výtvarnej výchovy deti zakreslia alebo z papiera vyrobia lapbook životného cyklu fazule

 • budovanie pozitívneho vzťahu ku kresleniu
 • podpora tvorivosti a kreativity
 • kresba rozvíja jemnú motoriku, ktorá súvisí s rozvojom reči
 • dielo sa nehodnotí, ale opisuje čo vidíme; dieťa nie je závislé na hodnotení z vonka, ale nachádza motiváciu ohodnotenia samého seba

Prepájanie nosnej témy vo všetkých oblastiach predmetov dáva deťom nielen ucelený obraz, ale aj zmysel učenia. Témy na seba nadväzujú a na konci dňa vidia výsledok v podobe doobedňajšej práce.

Podporujeme, aby sa učenie nedialo len cez pasívny príjem informácií, ale aj cez pokusy detí, domáce projekty, vďaka ktorým vieme objaviť aj inú cestu za poznaním, nielen tú čo poznáme my dospelí.

Ako vyzerá NÁŠ DEŇ

Deň sa začína na elipse na koberci, kde každé dieťa dostane priestor, aby opísalo ako sa cíti a čo zažilo v predošlý deň alebo cez víkend. Zdieľanie smútkov a radostí je v našej škole dôležité. Takisto je tu priestor na diskusiu o aktuálnych témach v triede – či už konflikty, nedokončené záležitosti, spoločenské témy…

Na konci „elipsy“ si žiaci vytvoria myšlienkovú mapu, ktorá pomáha
koncentrovať sa a utriediť si myšlienky. Vďaka nej vieme, čo nás dnes čaká
(napríklad desiata ☺, sčítavanie a odčítavanie do dvadsať, veľké a malé písané „p“ a cyklus vody…). Zvonček u nás nezvoní, takže keď už vieme, čo zaujímavé nás dnes čaká, pustíme sa do toho. Nasleduje buď projektová výučba, kedy učiteľ prednesie deťom preberanú tému cez rôzne aktivity, pokusy, ukážky a deti si to zapíšu do zošita alebo zhmotnia vo forme projektu. Inokedy si deti sami vyberú pracovné miesto, pracujú v klasických laviciach alebo si vezmú koberčeky a usadia sa v niektorej zóne. Triedy Novoškoly sú rozdelené na zónu matematiky, slovenského jazyka, zmyslovej výchovy, praktického života a kozmickej výchovy. Používame pracovné zošity a knihy, ale aj alternatívne pomôcky. Na konci dňa sa deti o svoj priestor postarajú, smeti pozametajú a všetko odložia na svoje miesto do prehľadných poličiek.

Nielen vedecké podklady, ale hlavne skúsenosť s deťmi ukazuje, ako veľmi dôležitý pre rozvoj inteligencie je pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu. V rámci doobedňajšieho bloku si deti podľa situácie zacvičia v triede alebo sa vyberú von na čerstvý vzduch, aby mohli neskôr opäť pokračovať v téme. Niekoľkokrát do mesiaca výučba neprebieha v škole, ale deti idú buď na kone, na farmu alebo na „výpravy“ (strávia celé dopoludnie vonku).