Kto sme


O nás – občianske združenie NOVOŠKOLA

Sme združením rodičov a priaznivcov alternatívneho vzdelávania. Vznikli sme
v roku 2020. S láskou vedieme k láske k sebe, prírode, umeniu a športu.
Učíme starať sa o seba, druhých, prírodu a Zem. Ctíme rovnocenný prístup
nielen k deťom, ale aj medzi ľuďmi navzájom. Venujeme sa rozvoju osobnosti.
Organizujeme školské aj mimoškolské aktivity. Poskytujeme priestor
každému, kto chce prispievať k zlepšovaniu vzdelávania a kvality života.

Sme realizátormi projektu inovatívneho vzdelávania hravou formou, ktorá s ohľadom na individualitu každého dieťaťa vedie k rozvíjaniu jeho potenciálu. V triedach Novoškoly je zabezpečené vzdelávanie alternatívnymi prvkami v súlade so ŠVP – štátnym vzdelávacím programom (projektové vyučovanie, prvky Montessori pedagogiky, zážitkové učenie, slovné hodnotenie, budovanie pozitívneho vzťahu k prírode, k umeniu, atď.). Našim cieľom je vzdelávať deti tak, aby bola podporovaná ich prirodzená túžba spoznávať.

Vďaka otvorenosti a spolupráci so Základnou školou Robotnícka 25, Zlaté Moravce, sme v šk. roku 2020/2021 otvorili 1. ročník alternatívneho vzdelávania. V šk. roku 2021/2022 máme dve triedy – prvákov a druhákov. Triedy Novoškoly sú súčasťou tradičnej základnej školy. Našim spoločným zámerom je zastrešiť alternatívne vzdelávanie vo všetkých ročníkoch prvého stupňa ZŠ. V spolupráci s vedením školy pracujeme na zavádzaní inovatívnych prvkov vzdelávania aj do vyšších ročníkov na druhom stupni ZŠ.

Deti sú zajtrajší dospelí a ak chceme, aby tento svet bol krajším miestom je potrebné začať od seba. A preto ponúkame vzdelávanie aj pre rodičov a širšiu verejnosť, ako aj aktivity pre celé rodiny.

Náš príbeh – alebo čo nás viedlo k zmene

„Buďme tou zmenou, ktorú chceme vidieť v spoločnosti a vo svete“

Súčasťou prirodzeného procesu nášho rozvíjania boli, sú aj budú rôzne prednášky, kurzy, workshopy. Vďaka takýmto podujatiam sa vytvoril priestor pre stretávanie, spoznávanie, ba dokonca utváranie priateľstiev.

A tak sa dostávame k podstate, kedy spoznávanie nových spôsobov výchovy a vzdelávania, umožnilo rodičom a pedagógom spojiť sa a vytvoriť krásny projekt. Prvotným impulzom na vznik tejto školy bola iniciatíva rodičov – ich silná potreba zmeny. Vyžadovalo (a aj vyžaduje) si to odvahu prinášať svoje postoje medzi ľudí, rodiny a do systému vzdelávania. Silná túžba robiť veci inak smerovala k hľadaniu spôsobov, ako by to mohlo fungovať.

Aj napriek tomu, že systém školstva v severských krajinách už funguje bežne inovatívnym spôsobom, pre naše končiny je to stále novinka. No netreba sa vzdávať, ale skúšať a hľadať spôsoby. Tým ukazujeme aj deťom, že všetko na svete je možné, pokiaľ je zámer čistý a slúži k naplneniu dobra dokonca aj pre širšiu spoločnosť.

Alternatívne vzdelávanie je pre niekoho predstava neprijateľná. Strach, či dieťa bude mať dostatok informácií, čo s ním bude, či sa bude vedieť zaradiť do systému, sú bežné otázky, na ktoré sa dá odpovedať jednoducho „áno“. Je pochopiteľné, že pokiaľ žijeme nejaký čas v zaužívaných koľajách, je náročné otvoriť sa aj iným možnostiam. Chce to však odvahu, vieru a chuť meniť staré programy, ktoré sú v nás často hlboko zakorenené.

Existuje aj „zlatá stredná cesta“. A ňou je alternatívna výučba v rámci školského systému. Takto fungujú triedy Novoškoly.

Vznik Novoškoly začal hľadaním základnej školy, ktorá by bola otvorená vytvoreniu alternatívnej triedy v rámci školy. Bolo to ako hľadanie ihly v kope sena. Dvere nám otvorila Základná škola Robotnícka v Zlatých Moravciach vďaka pani riaditeľke Mgr. Márii Herdovej. Nápadu inovatívneho vzdelávania sa priam potešila.

Začal sa tak tvoriť priestor pre deti, ktoré sa tešia do školy. Okrem radosti z nasávania informácii bolo cieľom uchopiť myšlienku, aby deti dostávali aj vedomosti, ktoré sa im do života zídu.